پادکست – روشها و مراحل دعوت به حق از نگاه قرآن کریم (جهاد تبیین)

https://www.irna.ir/news/85039113

جلسه1
فنایی اشکوری. خوزستان 4/12/1401

 


جلسه 2

روشها و مراحل دعوت به حق از نگاه قرآن کریم و نسبت آن با صناعات خمس منطقی
فنایی اشکوری (ارایه مجازی)

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست