مرور دسته

کتابها

تفکر فلسفی

انتشارات مجمع عالی حکمت اسلامی زمستان ۱۴۰۰ 500 صفحه در مقدمه این کتاب می خوانیم: از شگفتی‌های فلسفه، بحث از خود…

درآمدی بر فلسفه عرفان

درآمدی بر فلسفۀ عرفان: تحلیل و نقد دیدگاه های والتر استیس در کتاب "عرفان و فلسفه" بر مبنای فلسفه و عرفان اسلامی،…