مرور

صدا

ضرورت جهاد در شش سنگر

ضرورت جهاد در شش سنگر: سه جبهه: نظامی، رسانه ای، و دیپلماتیک و سه عرصه پشت جبهه: علم، اقتصاد، و فناوری تنها راه پیروزی و بقا قدرتمند شدن است.