ضرورت جهاد در شش سنگر

فنائی اشکوری

ضرورت جهاد در شش سنگر:
سه جبهه:
نظامی، رسانه ای، و دیپلماتیک
و سه عرصه پشت جبهه:
علم، اقتصاد، و فناوری
تنها راه پیروزی و بقا قدرتمند شدن است.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست