بررسی تجربه عرفانی در پژوهشهای آکادمیک غربی

بررسی تجربه عرفانی در پژوهشهای آکادمیک غربی


Voice Recorder >>

“بررسی تجربه عرفانی در پژوهشهای آکادمیک غربی” سخنرانی دکتر محمد فنایی اشکوری در مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد. 19/11/1396

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست