آیت الله مصباح نظریه پرداز در فلسفه اسلامی معاصر

1401/10/11

فهرست مباحث مطرح شده در سخنرانی فوق:

تنوع فعالیت های فلسفی آیت الله مصباح، تبحر در فلسفه اسلامی، تحلیل و نقد آراء فلاسفه اسلامی، آشنایی با فلسفه غرب، نقد فلسفه های غرب، فلسفه تطبیقی، نوآوری های فلسفی، بسط فلسفه اسلامی، نظام سازی فلسفی، آشنایی آیت الله مصباح با معارف و فرهنگ زمان، آیت الله مصباح و تشخیص اولویت های علمی و پژوهشی، فلسفه کاربردی و زیست فیلسوفانه آیت الله مصباح، آیت الله مصباح و آسیب شناسی فکری، زمینه ها و عوامل درخشش و توفیق آیت الله مصباح، آیت الله مصباح سرمشق و نمونه ای موفق برای فلسفه ورزان، عدم جواز توقف در اندیشه های فلسفی آیت الله مصباح و لزوم بررسی و نقد دیدگاه های وی و ادامۀ راهش.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست