بررسی برهان وجودی سنت آنسلم کانتربری – پادکست

فلسفۀ تطبیقی

 

بررسی برهان وجودی سنت آنسلم کانتربری
محمد فنائی اشکوری

St. Anselm of Canterbury
Ontological Argument

Mohammad Fanaei Eshkevari

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست