مرور تگ

فبک

روش آموزش فلسفه

پرسش: بسیارند کسانی که به فلسفه علاقمند هستند و فلسفه می خوانند، اما اغلب از دشواری فلسفه شکایت می کنند و کم هستند کسانی که در فلسفه صاحب نظر می شوند. برای ارتقای شیوۀ آموزش فلسفه چه پیشنهادی دارید. پاسخ: فلسفه خردورزی و تمرین تفکر است.…

آموزش فلسفه به کودک

در خصوص لزوم و نحوه آموزش فلسفه به کودک با محمد فنائی اشکوری استاد فلسفه تطبیقی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفتگویی انجام داده ایم؛ گفتگوی ما را با این استاد دانشگاه می خوانید.