مرور تگ

عرفان سیاسی

سالک سیاسی

*چه دیدگاه هایی در مورد مخالفت ذاتی، مبنایی و روشی دو علم عرفان و سیاست وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هنگامی که دربارۀ رابطه عرفان و سیاست بحث می کنیم، چندان ناظر به علم عرفان و علم سیاست نیستیم، بلکه این بحث بیشتر در مورد عرفان و…