مرور تگ

رابطۀ فلسفۀ اسلامی با کیهان شناسی کهن

رابطۀ فلسفۀ اسلامی با کیهان شناسی کهن

با توجه به ابطال هیئات بطلمیوسی و در نتیجه بخش اعظمی از ستاره‌شناسی ارسطویی، چگونه می‌توان مباحثی که فلاسفه اسلامی در باب رابطه میان عقول (اعم از عقل فعال و ...) مطرح نمودند را همچنان معتبر دانست؟ سوال را شاید بتوان اینگونه نیز مطرح کرد:…