مرور تگ

آزادی

آیا مجازیم تمام مسائل فکری را در سطح افکار عمومی مطرح کنیم؟

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه تفکر خاصیت ذاتی انسان است و قابل سلب از او نیست، بیان کرد: “هر گاه تفکر را منع کنیم معنایش این است که ما جهل را بر علم ترجیح دادیم” دکتر محمد فنایی اشکوری، عضو هیئت علمی مؤسسه…

آزادی فقط فقدان دیکتاتوری نیست / باید تمرین آزادی کنیم

بحث و بررسی درخصوص ابعاد مختلف موضوع «آزادی» در گفتگو با دکتر محمد فنائی اشکوری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). کسانی که به صاحبان قدرت انتقاد می کنند وقتی خود به قدرت می رسند همانگونه عمل می کنند که صاحبان قدرت عمل می…

گنج آزاد اندیشی و رنج های نابرده ای که باید برد

اندیشه و تفکر راه است برای نیل به حق و حقیقت. بنا بر این، ارتباط وثیقی بین آزاد اندیشی و حقیقت خواهی هست. آزاد اندیشی مقتضی بهره گیری از راه هایی است که به حقیقت منتهی می شود و طرد و رفض موانعی که در راه رسیدن به حقیقت وجود دارد.