مواجهه دین دارانه با علوم جدید

محمد فنائی اشکوری، مواجهه دين‌دارانه با علوم جديد، فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره 72، پائیز1391

مقاله مواجهه دین دارانه با علوم جدید

چكيده

بحث از نسبت علم و دين ومناقشات برخاسته از آن در غرب مسيحي و مادي، تاريخي پرماجرا دارد. پس از تفوق علم و به حاشيه رفتن دين در عصر جديد، تفكر مادي بر ابعاد مختلف حيات بشري از جمله بر جهان‌بيني علمي غلبه يافت. غلبه نگرش مادي به هستي و حيات منتهي به ظهور بحران‌هاي گوناگوني شد كه بشر كنوني از آن رنج مي‌برد. به گمان برخي، علم جديد در بستر تفكر و نظام ارزشي مادي روييده و تناسبي با تفكر و نظام ارزشي اسلامي ندارد. از اينجاست كه بحث اسلامي سازي علم يا توليد علم اسلامي طرح مي‌شود. دراين مقاله با توجه به مباني و اصول معرفت شناختي در تفكر اسلامي، نزاع معرفت علمي و ديني بطور اجمال بررسي و ديدگاه مقبول در نحوه مواجهه با علم جديد طرح گرديده است. علم جديد تا آنجا كه مستند به معيارهاي عقلاني و موجه باشد پذيرفتني است، اما نبايد جهان‌بيني و فرهنگ مادي را به نام علم تلقي به قبول كرد.

واژگان كليدي: علم، دين، علوم طبيعي، علوم انساني، تعارض علم و دين، اسلامي سازي، بومی سازي

این مقاله در پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی نیز منتشر شده است.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست