خطوط کلی اندیشه و سلوک عرفانی آیت الله خامنه ای

هفته نامه پرتو، شماره 2211 اول اردیبهشت 20

در این مختصر خطوط کلی اندیشۀ عرفانی آیتالله خامنهای فهرست وار ذکر می شود. آنگاه به اختصار برپایۀ شواهد بیان میشود که او خود مصداق بارز این نوع عرفان است. به بیان دیگر، در قسمت نخست این نوشتار به بیان مفهوم عرفان شیعی در سخنان ایشان میپردازیم و در بخش دوم به شخصیت خود ایشان به عنوان مصداق عارف شیعی با ویژگیهای یادشده در قسمت اول اشاره میکنیم.

دانلود فایل پی دی اف اندیشه و سلوک عرفانی آیت الله خامنه ای

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست