ابتكار سهروردی هم‌سو كردن دانش حصولی با معارف عرفانی

محمد فنايي اشكوري» عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) در گفت‌و‌گو با خبرنگار آيين و انديشه خبرگزاري فارس درباره ارتباط عقلانيت و شهود در انديشه شيخ شهاب‌الدين سهرودي، اظهار داشت: سهروردي با استفاده از سنت‌هاي كهن عقلي و اشراقي ايراني و يوناني و ميراث فكري و معنوي اسلامي، نظام فلسفي بديعي تأسيس كرد كه حكمت اشراقي نام دارد.

وي ضمن بيان اينكه مفهوم محوري در اين نظام بديع، مفهوم «نور» است، تصريح كرد: «نور» حقيقتي است ذومراتب كه از نورالانوار تا نور حسي را شامل مي‌شود. حقيقت «معرفت» نيز نور ذومراتب است.

«محمد فنايي اشكوري» عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) در گفت‌و‌گو با خبرنگار آيين و انديشه خبرگزاري فارس درباره ارتباط عقلانيت و شهود در انديشه شيخ شهاب‌الدين سهرودي، اظهار داشت: سهروردي با استفاده از سنت‌هاي كهن عقلي و اشراقي ايراني و يوناني و ميراث فكري و معنوي اسلامي، نظام فلسفي بديعي تأسيس كرد كه حكمت اشراقي نام دارد.

وي ضمن بيان اينكه مفهوم محوري در اين نظام بديع، مفهوم «نور» است، تصريح كرد: «نور» حقيقتي است ذومراتب كه از نورالانوار تا نور حسي را شامل مي‌شود. حقيقت «معرفت» نيز نور ذومراتب است.

مؤلف «مقدمه‌اي بر فلسفه اسلامي معاصر» در ضمن بيان اينكه سرچشمه و نقطه آغاز معارف بشري از ديدگاه سهرودي معرفت حضوري است، گفت: احساس نيز درك بي‌واسطه و حضوري است كه با اشراق نفس حاصل مي‌شود.

اين استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: سهروردي همچون ديگر حكماي اسلامي، به شناخت عقلي انتزاعي نيز قايل است و معارف بديهي و منطق را براي اين منظور ضروري مي‌داند. اما معرفت حقيقي و عالي‌ترين نوع معرفت نزد او معرفت شهودي اشراقي است كه نه صرفاً با تعقل و بحث علمي، بلكه از راه انقطاع از تعلّقات دنيوي، تهذيب نفس، سلوك باطني و توجه به حق تعالي حاصل مي‌شود.

فنايي اشكوري درباره ابتكار نظام فلسفي سهرودي اظهار داشت: وي موفق شده است بين دانش حصولي فلسفي از يك‌سو، و معرفت شهودي عرفاني از سوي ديگر هماهنگي و هم‌سويي ايجاد كند و نظام جامعي از معرفت ارائه دهد.

مؤلف «بحران معنويت» در مورد معرفت‌شناسي و هستي‌شناسي معرفت از ديدگاه شيخ اشراق، اظهار داشت: معرفت‌شناسي سهروردي نيل به معرفت شهودي اشراقي است. از نظر سهروردي، راه شناخت عالم محسوس به‌كارگيري «حواس» است. راه شناخت امور ذهني و انتزاعي «عقل» است بر پايه بديهيات و به كمك مفاهيم كلي و قواعد منطقي.

اين پژوهشگر فلسفه اسلامي خاطرنشان كرد: از نظر شيخ اشراق، شناخت امور روحاني منحصراً از راه مشاهده باطني است. چنان كه در شناخت حصولي بر اساس بديهيات و به كمك منطق شناخت حاصل مي‌شود، در شناخت حقايق الهي و نوري بر اساس علم حضوري و با تهذيب و تطهير دل، شناخت شهودي به دست مي‌آيد.

وي در ادامه گفت: علم حضوري در معرفت شهودي، حكم بديهيات در علم حصولي را دارد؛ چنان كه تهذيب نفس و سلوك باطني حكم قواعد منطق را دارد.

به اعتبار ديگر، مي‌توان گفت؛ علم شهودي به حقايق روحاني در حقيقت، توسعه و تعميق علم حضوري است.

دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني با بيان اينكه از ديدگاه حكمت اشراقي، حقيقت علم و ادراك «نور» است، گفت: چنان كه در حديث آمده است: «العلمُ نورٌ يقذفهُ الله في قلبِ مَن يشاء.» نور ظاهرِ بالذات و مظهرِ غير است. هيچ چيز در هستي آشكارتر از نور نيست، از اين‌رو، نور نيازي به تعريف ندارد.

فنايي با بيان اينكه همان‌گونه كه نور داراي مراتب شديد و ضعيف است، علم نيز مراتب دارد، تأكيد كرد: از نگاه شيخ اشراق «ادراك حسي» مرتبه‌اي از نور است و علم عقلي و شهود باطني مراتب ديگر آن هستند. نفس انساني نور مجرد است؛ زيرا از خودآگاهي برخوردار است و چيزي كه ذات خود را درك كند نور مجرد است. از اين‌رو، حقيقت نفس مانند هر مجردي نور و روشنايي است؛ بدين روست كه از مشاهده نور انبساط مي‌يابد و از ظلمت نفرت دارد.

اين پژوهشگر در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: حكيم اشراقي روش شهودي و كشفي را اصل و اساس معرفت مي‌شمارد، هر چند براي روش بحثي و فلسفي نيز اعتبار قايل است. در رؤياي خلسه‌آميز سهروردي، ارسطاطاليس حكماي اهل كشف همچون افلاطون و عرفايي همچون بايزيد بسطامي و سهل تستري را حكيمان راستين معرفي مي‌كند و آنان را بر فلاسفه ترجيح مي‌دهد. همان‌گونه كه محسوسات مبناي نظريات علمي واقع مي‌شود ـ مثلا، در علم نجوم، منجمان بر پايه محسوسات به رصد ستارگان مي‌پردازند ـ شهود عرفا و حكما نيز حجت است و مبناي حكمت نوري و رصد حقايق فوق طبيعي است.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست