آیت لله مصباح نظریه پرداز در فلسفۀ اسلامی معاصر

ماهنامه معرفت شماره 301، صفحه 9 (دی 1401)

مقاله منتشر شد:
“آیت لله مصباح نظریه پرداز در فلسفۀ اسلامی معاصر”
محمد فنائی اشکوری

چکیده مقاله:

برای آشنایان با فلسفۀ اسلامی شکی نیست که آیت الله مصباح یزدی از چهره های شاخص فلسفۀ اسلامی در عصر حاضر هستند. آثار متعدد و شاگردان بسیار او در این رشته گواه این مدعا است. آنچه نیاز به بحث و تبیین دارد این است که نشان داده شود که آیت الله مصباح چه جایگاهی در فلسفۀ اسلامی دارد و چه سهم و نقشی در این حوزه ایفا کرده است. رویکرد او به فلسفه چیست، تفکر فلسفی او چه ویژگی هایی دارد، دستاوردهای او در این زمینه چیست و چه درس هایی می توانیم از سیرۀ فلسفی او بیاموزیم؟ در نوشتۀ حاضر به اختصار و فهرست وار انواع فعالیت های فلسفی او، ویژگی های تفکر فلسفی او و دستاوردهایش بررسی می شود.

http://eitaa.com/dreshkevari

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست