مرور تگ

کودک

آموزش فلسفه به کودک

در خصوص لزوم و نحوه آموزش فلسفه به کودک با محمد فنائی اشکوری استاد فلسفه تطبیقی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفتگویی انجام داده ایم؛ گفتگوی ما را با این استاد دانشگاه می خوانید.