مرور تگ

کرسی های آزاد اندیشی

مقومات و لوازم کرسی های آزاد اندیشی

بحث برپایی کرسی های آزاداندیشی در سطح حوزه و دانشگاه از جمله منویات رهبری است،‌این مهم در طول چند سال اخیر در قالب های متعددی نمود یافته است،‌ به نظر شما اساسا کرسی آزاداندیشی باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ گفت و گوی خبرگزاری دانشجو …