مرور تگ

نسبت فلسفه با الاهیات

نسبت فلسفه با دین و الاهیات

دین مجموعۀ معارفی است که از طرف خداوند بر پیامبران نازل شده و پیامبران و اوصیایشان عهده دار شرح و بیان آن هستند. مثلا در دین اسلام، قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و معصومان (ع) متن دین را تشکیل می دهند. فلسفه اما حاصل تفکر محض بشری است. بنا بر…