مرور تگ

مکتب تفکیک

چیستی و چرایی مدعای نو تفکیک

ارزیابی شما از جریان مخالفت با فلسفه چیست؟ فنائی اشکوری: مخالفت با فلسفه، مخالفت با تفکر و تعقل است. چنین نظری بدیهی البطلان است و نیازی به پاسخ دادن ندارد. فلسفه ورزی یعنی تفکر عقلی نظام مند. اصلا از جهت منطقی با کسی که مخالف تفکر عقلی است…

مکتب تفکیک و فلسفه

مکتب تفکیک با تأکید بر جداسازی میان سه راه معرفتی ــ یعنی وحی، عقل، و کشف یا الهام ــ خود را به جامعه شیعی معرفی کرد و مدعی ناسازگاری دین با فلسفه و عرفان شد.