مرور تگ

معنویت سکولار

تفاوت عرفان اصیل اسلامی با معنویت سکولار

معنویت سکولار تقریرهای گوناگون دارد. طبق یک تقریر معنویت رسیدن به شادی، امید و آرامش است. برخی رضایت باطن و احساس معناداری را هم افزوده اند. روح چنین معنویتی مادیگری و خودمحوری است و عنوان معنویت تناسبی با آن ندارد. در این معنویت ادعایی نه…

پارادوکس معنویت سکولار

از نظر لغوی معنویت به معنا و روح مرتبط است و معنوی در مقابل امر ظاهری و مادی به کار می رود. این واژه ترجمۀ spirituality است که برگرفته از spirit به معنای روح و معادل روحانی است که در مقابل مادی و جسمانی به کار می رود. اصطلاح معنویت معنای…