مرور تگ

مسافرت

آداب سفر

دکتر محمد فنایی اشکوری در گفت و گو با شفقنا گفت: سفر در واقع فرصتی است که انسان با تنوع هستی تا حدی مواجه شود چرا که اگرانسان در یک نقطه ثابت بماند با جلوه محدودی از هستی مواجه می شود اما وقتی سفر می کند با پدیده های جدیدی روبه رو می شود که…