مرور تگ

ماهیت و موضوع فلسفه

ماهیت و موضوع فلسفه

نیازی به تغییر موضوع فلسفه نیست. فلسفه های مضاف، حلقه مفقوده ارتباط فلسفه أولی با علوم انسانی فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی: ما با دکتر فنایی اشکوری استاد و عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی درباره موضوع فلسفه؛ موجودبما هو موجود و چگونگی…