مرور تگ

فلسفۀ دین

فلسفۀ دین و مهم ترین مباحث آن

در این گفت و گو کوشیدم مهم ترین و برجسته ترین مسائلی را که در حوزه فلسفۀ دین قابل طرح است به گفت و گو با دکتر محمد فنایی اشکوری بگذارم. علاوه بر تعریف دین و فلسفۀ دین، در این گفت وگو به تفاوت فلسفۀ دین با علم کلام، مسائل اساسی مورد بحث در…