مرور تگ

فلسفۀ تطبیقی

فلسفۀ تطبیقی، عمیق ترین گفت و گوها

1. یکی از شاخه های فلسفه که اخیرا در دانشگاه های ماهم به راه افتاده فلسفۀ تطبیقی است. به دلیل نو بودن این رشته در این زمینه پرسش ها و ابهامات بسیاری هست که امیدوارم در این گفتگو برخی از آنها روشن شود. نخستین پرسش این است که اصولا فلسفۀ…