مرور تگ

عملی

بازسازی علوم انسانی

گفت‌و گوی مکتوب فرهنگ امروز با دکتر «فنایی اشکوری»؛ بازسازی علوم انسانی فرضی است که به نظر بنده، معقول و عملی است. بر اساس این طرح، ما ضمن استفاده از علوم انسانی موجود، باید در نقادی، تصحیح و تکمیل آن بکوشیم و در این راه، از سه روش عقلی،…