مرور تگ

علما

مرکزيت فلسفه در حوزه علميه

یکی از تفاوت‌هایی که ميان حوزه علميه و ديگر مراکز علمي در مسئله فلسفه وجود دارد و در واقع چالشی نيز برای حوزه محسوب مي‌شود، جدي بودن مخالفت با فلسفه است