مرور تگ

روشنفکری

روشنفکری به ادا و اطوار و طرح مباحث مدرن و پست مدرن و ساز مخالف نواختن نیست

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه از مهمترین ویژگیهای روشنفکر راستین آزاداندیشی است گفت: روشنفکری به ادا و اطوار و طرح مباحث مدرن و پست مدرن و ساز مخالف نواختن نیست. شاخصه اصلی روشنفکری راستین حقیقت خواهی و حقیقت جویی…