مرور تگ

دستاوردهای انقلاب

دستاورد های انقلاب اسلامی

یکی از کارهایی ضروری برای ساختن آیندهٔ بهتر، بازخوانی و تجزیه‌وتحلیل گذشته است. برای داشتن آینده راهی بهتر از شناخت گذشته نیست. این مسئله هم درباره زندگی فردی و هم درباره زندگی اجتماعی ما صادق است. باید گذشته را مطالعه کنیم و ببینیم در چه…