مرور تگ

داستان زندگی

شرح این هجران: حکایت یک زندگی

کتاب «شرح این هجران: حکایت یک زندگی» نوشته محمد فنایی اشکوری که زندگی نامۀ خود نوشت مؤلف است شامل سه بخش و شانزده فصل است: مؤلف در بخش نخست به معرفی زادگاه خود اشکور می پردازد که شامل دو فصل بلند است؛ فصل اول درباره ابعاد مختلف اشکور از…