مرور تگ

حوزه علمیه فلسفه غرب

مواجهه حوزه علمیه با فلسفه غرب چگونه بود؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) محمد فنایی اشکوری، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نشست علمی «مواجهه حوزه علمیه با فلسفه غرب» با بیان اینکه فلسفه یونان در قرون اولیه از سوی مسلمین ترجمه شد و آن را آموختند و برای آن شرح و…