مرور تگ

حج ابراهیمی

ابعاد حج ابراهیمی

بنام خدای کعبه هر عبادتی دارای ظاهر و باطن است. باطن عبادت به منزله روح و ظاهر عبادت به منزله کالبد است. عبادت ها ابعاد مختلف دارند. بعضی از عبادات کثیر الابعاد هستند. مانند روزه که ابعاد جسمی و روحی و فردی و اجتماعی و ظاهری و باطنی دارد،…