مرور تگ

جهاد فرهنگی

مهندسی جهاد فرهنگی

جهاد فرهنگی چیست و چه نسبتی بین فرهنگ و جهاد می توان قائل شد؟ فرهنگ حاکم بر انقلاب اسلامی فرهنگ جهادی است، زیرا انقلاب ما بدنبال تغییرات سطحی و روبنایی یا صرفا تغییرات سیاسی و اقتصادی نبوده، بلکه در پی آن بوده و هست که فلک را سقف بشکافد و…

جهاد فرهنگی

دکتر محمد فنایی اشکوری با اشاره به بنیان های فرهنگ، گفت: منظور ما از فرهنگ مجموعه ای از باورها و ارزش ها و سنت ها است اعم از اینکه بطور صریح ریشه در دین داشته باشد یا دستاورد بشری و رهاورد عقلا باشد. مجموعه اعتقادات دینی ما، ارزش های مذهبی…