مرور تگ

جنبش نرم افزارى، نهضت توليد علم و آزاد انديشى

جنبش نرم افزارى، نهضت توليد علم و آزاد انديشى

دكتر فنايي اشكوري: قواعد اخلاقی تفکر را باید به درستی رعایت کرد استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی براین باور است که فرد بایدقواعد اخلاقی در تفکر و باور خود از جمله انصاف، حقیقت جویی و دوری از تعصب را رعایت کند. دکتر محمد…