مرور تگ

جایگاه مسجد

جایگاه مسجد و کارکرد آن در فرهنگ اسلامی

مسجد همچنانکه از نام آن پیداست در اصل مکان سجده  و محل عبادت است. نماز در مسجد بسیار پرفضیلت تر از نماز در مکان های دیگر است. مسلمانان ترجیح می دهند نمازشان را حتی المقدور در مسجد اقامه کنند. جایگاه مسجد و کارکرد آن در فرهنگ اسلامی…