مرور تگ

جامعه متمدن

تمدن اسلامی

گفت و گوی خبرگزاری ایکنا با دکتر محمد فنائی اشکوری منظور از تمدن در قرآن چیست؟ شاید بهتر باشد به جای تعبیر "تمدن قرآنی" از تعبیر "تمدن اسلامی" استفاده کنیم. گرچه روح تمدن اسلامی برگرفته از قرآن است، و تمدن مطلوب قرآنی و اسلامی یک چیز…