مرور تگ

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

گفتگوی خبرگزاری مهر با دکتر فنائی اشکوری درباره فرهنگ نقد در کشور. قدم اول در ترویج و تحکیم فرهنگ نقد این است که به نقد فرهنگ موجودمان در این باب بپردازیم. 1-    چه نسبتی میان نهادینگی تفکر انتقادی و پیشرفت و توسعه یک جامعه وجود دارد؟ نقد…