مرور تگ

تاریخ اسلام

سه نوع رویکرد به عقل در تاریخ اسلام

دکتر محمد فنایی اشکوری در مورد اینکه چرا با وجود تأکید قرآن بر تعقل و عقلانیت شاهد گرایشات ضد عقلی در جهان اسلام هستیم به خبرنگار مهر گفت: یک عامل برای گریز از عقل افراط و تندروی بعضی از جریانات عقل گرا است. ما در جهان اسلام مانند تاریخ…