مرور تگ

انتخابات

گفتگو درباره انتخابات پیش رو

             یک نماینده خوب چه ویژگی های باید داشته باشد؟ فنائی اشکوری: وظیفۀ نمایندۀ مجلس قانون گذاری است. اولین ویژگی نماینده این است که باید دانش و اطلاعات کافی درباره قوانین کشور، مسائل گوناگون مملکت، مشکلات و چالشها، راه حل ها و دورنما…