مرور تگ

افکار عمومی

آیا مجازیم تمام مسائل فکری را در سطح افکار عمومی مطرح کنیم؟

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه تفکر خاصیت ذاتی انسان است و قابل سلب از او نیست، بیان کرد: “هر گاه تفکر را منع کنیم معنایش این است که ما جهل را بر علم ترجیح دادیم” دکتر محمد فنایی اشکوری، عضو هیئت علمی مؤسسه…