مرور تگ

اروپا

در دانشگاه ورونای ایتالیا

دکتر فنائی اشکوری در دانشکده اقتصاد دانشگاه ورونا در  موضوع: تأثير اسلام بر اروپا در قرون وسطا سخنرانی کرد. وی نخست دربارۀ پيدايش اسلام و گسترش آن و شکل گيري تمدن اسلامي سخن گفت و پيشرفت هاي مسلمانان در فلسفه، علوم، هنرها و فنون را مطرح…

نژادپرستی اروپایی

در دام حیله گران نیفتیم در جایی دیدم یکی از عزیزان این جمله را از چرچیل نقل کرده بود: اگر فرانسه بمیرد، زیبایی خواهد مرد اگر آلمان بمیرد، قدرتمندی مرده است اگر بریتانیا بمیرد، سیاست میمیرد اما اگر عرب بمیرد، خیانت خواهد مرد (وینستون چرچیل)…