مرور تگ

اخلاق شهروندی

اخلاق شهروندی

استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  در مورد اخلاق شهروندی به خبرنگارمهر گفت: بدون آنکه بخواهیم از اخلاق شهروندی تعریفی ارائه کنیم یک حداقلی دارد و آن رعایت حال دیگران است یعنی انسان طوری رفتار کند که از رفتارش زیانی به…