بررسی تشخص و انسان وار انگاری خدا

ارایه شده در گروه فلسفه دین مجمع عالی حکمت اسلامی

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست