مرور

صدا

آیت الله مصباح نظریه پرداز در فلسفه اسلامی معاصر

فهرست مباحث مطرح شده در سخنرانی فوق: تنوع فعالیت های فلسفی آیت الله مصباح، تبحر در فلسفه اسلامی، تحلیل و نقد آراء فلاسفه اسلامی، آشنایی با فلسفه غرب، نقد فلسفه های غرب، فلسفه تطبیقی، نوآوری های فلسفی، بسط فلسفه اسلامی، نظام سازی فلسفی،…