مراحل گفتگوی دینی از نگاه قرآن

سخنرانی دکتر فنایی اشکوری در جمع مبلغان بین المللی

Stages of religious dialogue from the perspective of the Holy Quran
Speech among international preachers
By Professor Mohammad Fanaei Eshkevari

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست