شرح این هجران: حکایت یک زندگی

کتاب «شرح این هجران: حکایت یک زندگی» نوشته محمد فنایی اشکوری که زندگی نامۀ خود نوشت مؤلف است شامل سه بخش و شانزده فصل است:

مؤلف در بخش نخست به معرفی زادگاه خود اشکور می پردازد که شامل دو فصل بلند است؛ فصل اول درباره ابعاد مختلف اشکور از جغرافیا و تاریخ اشکور تا فرهنگ و زبان و آداب و رسوم مردم آن سخن می گوید.فصل دوم: با عنوان مفاخر علمی اشکور، به معرفی علما و اندیشمندان منطقۀ اشکور از دوره های کهن تا عصر حاضر می پردازد.

بخش دوم کتاب دربردارندۀ سیر زندگی مؤلف از کودکی تا به امروز است. این بخش مشتمل بر دوازده فصل استبخش سوم کتاب در دو فصل خلاصه ای از اندیشه های مؤلف را در حوزه های گوناگون معرفتی و اجتماعی عرضه می کند.

در قسمتی از مقدمۀ کتاب آمده است:

غرض از این نوشتار انتقال تجربه است به همه، به ویژه جوانانی که در پی علم و دانش هستند؛ اعم از طلاب و دانشجویان و اهل دانش و پژوهش. نقل بسیاری از حکایت‌ها بهانه و زمینه‌ای است برای بیان اندیشه و جهان بینی و نظام فکری اسلامی از شناخت هستی و انسان و دین تا سیاست و فرهنگ و اخلاق و زندگی آن گونه که من می‌فهمم. امیدوارم اثری خواندنی و مفید فراهم آورده باشم و تفرجگاهی برای اهالی فرهنگ و فرزانگی، و شمعی برای عبور از تاریکی‌ها

این کتاب در ۶۴۰ صفحه از سوی انتشارات وحی و خرد با همکاری موسسۀ فروغ حکمت در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست