آفاق عرفان اسلامی منتشر شد

آفاق عرفان اسلامي

محمد فنائي اشکوري، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1401.
The Horizons of Islamic Mysticism
Mohammad Fanaei Eshkevari The Imam Khomeini Educational and Research Institute, Iran, Qom, 2023

این کتاب دارای سه بخش و پانزده فصل در 813 صفحه است.

بخش اول: فلسفه عرفان
فصل اول: عرفان اسلامي؛ چيستي، ابعاد و تاريخ آن
فصل دوم: تجربۀدینی
فصل سوم: تجربۀ عرفانی و شهود باطنی
فصل چهارم: عرفان و دین
فصل پنجم: عرفان و عقل

بخش دوم: عرفان نظری
فصل ششم: فلسفۀ عرفان نظری
فصل هفتم: هستی شناسی عرفانی (بررسی نظریۀ وحدت شخصی وجود)
فصل هشتم: خداشناسی عرفانی
فصل نهم: جهانشناسی عرفانی (تجلّی و ظهور)
فصل دهم: انسان شناسی عرفانی

بخش سوم: عرفان عملی
فصل یازدهم: فلسفۀ عرفان عملی
فصل دوازدهم: معرفت نفس عرفانی
فصل سیزدهم: ارکان سلوک
فصل چهاردهم: مراحل سلوک
فصل پانزدهم: مقامات سلوک

در قسمتی از پیشگفتار کتاب می خوانیم:

با وجود آثار ارزشمند در زمينۀ عرفان اسلامي، آنچه نگارنده را به نگارش اين اثر واداشت فراهم ساختن متني است که اولاً تا حدي جامعيت داشته باشد و ابعاد گوناگون عرفان اسلامي را دربرگيرد؛ ثانياً در حد مقدور، تبييني عقلاني و سازگار با آموزه‌هاي اسلامي از اصول عرفان اسلامي ارائه دهد؛ ثالثاً مباحث عرفاني را در حد مقدور به زبان قابل فهم امروزي و ناظر به بحث‌هاي رايج در زمينۀ عرفان در جهان معاصر تقرير کند؛ رابعاً مباحثش ناظر به دفع شبهات و کج‌فهمي‌ها از عرفان و نقد جريان‌هاي عرفاني و شبه‌عرفاني رقيب باشد.

 

لینک خرید کتاب با تخفیف

 

 

 

معرفی کتاب

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست