مرور تگ

سبحانی

گفتگوی علمی درباره روش اسلام شناسی شهید مطهری

همایش ملی استاد مطهری؛ نوآوری و نقدها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 19اردیبهشت 1397 برگزار شد. این همایش بخش های مختلفی داشت. یکی از بخش ها مربوط به بررسی و نقد روش شناسی شهید مطهری بود. در این برنامه آقایان دکتر محمد فنائی اشکوری، دکتر…