مرور تگ

توسل

توکل یا توسل؟

عزیزی نوشت بود برای رفع گرفتاری ها به خدا توسل کنیم. عزیز دیگری در جای دیگری نوشته بود که یک مومن باید همیشه به خدا و اهل بیت توکل کند. جهت یادآوری عرض میکنم: توکل منحصر به خداست چنانکه پرستش مخصوص خداست. به غیر خدا ولو معصومین توکل نمی…