توکل یا توسل؟

توسل به خدا؟

عزیزی نوشت بود برای رفع گرفتاری ها به خدا توسل کنیم. عزیز دیگری در جای دیگری نوشته بود که یک مومن باید همیشه به خدا و اهل بیت توکل کند.
جهت یادآوری عرض میکنم:
توکل منحصر به خداست چنانکه پرستش مخصوص خداست. به غیر خدا ولو معصومین توکل نمی کنیم. انها خود به خدا توکل می کنند. و علی لله فلیتوکل المتوکلون. سوره ابراهیم آیه 12.

توسل به معنای وسیله و واسطه قراردادن است. ما به اولیا و پاکان متوسل میشویم برای قرب به خدا و جلب رضای او, چنانکه در دعای توسل معصومین را وسیله قرار میدهیم تا شفیع ما نزد خداوند باشند. توسل به خدا معنا ندارد. خدا وسیله برای رسیدن به چیزی دیگر و برتر نیست. چیزی برتر از او نیست. خدا برترین است. او غایت الغایات است. یا غایه آمال العارفین.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست