کتاب عرفان تطبیقی جدیدترین اثر محمد فنائی اشکوری

کتاب عرفان تطبیقی جدیدترین اثر محمد فنائی اشکوری منتشرشد.

عرفان تطبیقی

بررسی اجمالی بزرگ ترین سنت های عرفانی جهان

نوشته محمد فنائی اشکوری

Comparative Mysticism

A Brief Analysis of the Greatest Mystical Traditions of the World

Mohammad Fanaei Eshkevari

در مقدمه این کتاب آمده است:

آشنایی با دیگر سنت های عرفانی و مطالعۀ تطبیقی این سنت ها افزون بر اینکه فی نفسه مطلوب و مفید است، در شناخت عمیق تر هر کس از سنت عرفانی که به آن تعلق دارد نیز سودمند است. افزون بر این، مطالعۀ تطبیقی می تواند زمینه را برای گفت وگوی سودمند و سازندۀ پیروان سنت های گوناگون عرفانی فراهم کند، گفت وگویی که می تواند سوءتفاهم ها را تا حدی رفع کند و از تنش ها بکاهد.
در این اثر در پنج فصل پنج سنت بزرگ عرفانی معرفی و بررسی شده است: عرفان هندو، عرفان بودایی، عرفان یهودی، عرفان مسیحی و عرفان اسلامی. فصل ششم به بررسی اجمالی عرفان واره های جدید اختصاص دارد.

انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تابستان 1401
270 صفحه / رقعی
قیمت: ۶۵۶,۰۰۰ ریال

معرفی کتاب

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست